امروزه اهمیت پیشگیری از اعتیاد و تقدم آن بر درمان اعتیاد بر هیچ فردی پوشیده نیست و این باور کلی وجود دارد که اصولاً پیشگیری مهم‌تر ، ارزان‌تر ، راحت‌تر و سریع‌تر از درمان است.

2018-01-06
نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد

نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد

خانواده و پیشگیری از اعتیاد مهم‌ترین نهاد اجتماعی که در  پیشگیری از اعتیاد می‌تواند بسیار مؤثر باشد، خانواده است. پیشگیری از اعتیاد در مراکز مختلفی از جمله مدرسه، محل کار، […]
2017-12-02
برنامه ریزی پیشگیری از اعتیاد

برنامه‌ریزی پیشگیری از اعتیاد

برنامه‌ریزی پیشگیری از اعتیاد پیشگیری از اعتیاد مستلزم در نظر گرفتن اهداف مختلف، برنامه‌ریزی دقیق و جزئی برای رسیدن به اهداف، اجرای برنامه‌ها و ارزیابی آن‌هاست. در راستای برنامه‌ریزی پیشگیری […]
2017-11-24
سطوح پیشگیری از اعتیاد

سطوح پیشگیری از اعتیاد

سطوح پیشگیری از اعتیاد در الگوی سنتی، تقسیم‌بندی سطوح پیشگیری از اعتیاد بر اساس خدماتی است که ارائه می‌شود که شامل موارد زیر می‌باشد:   پیشگیری سطح اول یا اولیه […]
2017-11-17
پیشگیری از اعتیاد

پیشگیری از اعتیاد

کلینیک ترک اعتیاد مرکز ترک اعتیاد : امروزه اهمیت پیشگیری از اعتیاد و تقدم آن بر درمان اعتیاد بر هیچ فردی پوشیده نیست و این باور کلی وجود دارد که […]