۱۳۹۶-۱۲-۰۸
کلینیک ترک اعتیاد آکسون

بیماری ایدز و ارتباط آن با مواد مخدر – بخش دوم

کلینیک ترک اعتیاد آکسون ، مرکز ترک اعتیاد آکسون : در بخش اول مقاله بیماری ایدز و ارتباط آن با مواد مخدر درباره ویروس HIV خواندیم، با نحوه عملکرد این […]
۱۳۹۶-۱۲-۰۶
کلینیک ترک اعتیاد آکسون

بیماری ایدز و ارتباط آن با مواد مخدر – بخش اول

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون : در مقالات مربوط به پیشگیری از اعتیاد و برنامه ریزی پیشگیری از اعتیاد اشاره شد که اعتیاد و مصرف مواد اعتیاد آور […]
۱۳۹۶-۱۰-۲۹
روانکاوی اعتیاد و درمان شناختی رفتاری

روانکاوی اعتیاد و درمان شناختی رفتاری

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون : در مقالات قبلی به نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد و برنامه ریزی پیشگیری از اعتیاد اشاره کردیم. در کنار روش‌های […]
۱۳۹۶-۱۰-۱۶
نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد

نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون : در مقاله برنامه‌‌ریزی پیشگیری از اعتیاد در رابطه با ضرورت برنامه ریزی دقیق برای جلوگیری از اعتیاد افراد در خطر صحبت […]
۱۳۹۶-۰۹-۱۱
برنامه‌ریزی پیشگیری از اعتیاد

برنامه‌ریزی پیشگیری از اعتیاد

کلینیک ترک اعتیاد آکسون ، مرکز ترک اعتیاد آکسون : در مقاله‌های پیشگیری از اعتیاد و سطوح پیشگیری از اعتیاد لزوم پیشگیری و اهمیت راه‌کارهای جلوگیری از بروز و یا […]