چه کسانی بیشتر در معرض تأثیر رسانه های اجتماعی هستند؟

۱۴۰۱-۰۵-۲۲
کلینیک ترک اعتیاد

تاثیر رسانه های اجتماعی بر اعتیاد

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: اگر چه اینترنت به روش های شگفت انگیزی به جهان خدمت می کند، اغلب یک شمشیر دو لبه است. بسیاری از محققان […]