۱۳۹۸-۰۵-۲۶
مرفین

مرفین چیست؟

مرکز ترک اعتیاد آکسون ، کلینیک ترک اعتیاد آکسون : مرفین نوعی مخدر اپیوئیدی است که از تریاک بدست می‌آید، اولین شخصی که مرفین را از تریاک استخراج کرد آدام […]