۱۳۹۸-۱۱-۱۹
مرکز ترک اعتیاد

کمیکال چیست؟

مرکز ترک اعتیاد آکسون، کلینیک ترک اعتیاد آکسون: در مقاله‌ی مواد اعتیادآور جدید با انواع مواد شیمیایی یا طبیعی در چند سال آخر مورد استفاده قرار می‌گیرند آشنا شدیم. یکی […]
۱۳۹۸-۰۸-۲۵
مرکز ترک اعتیاد

مواد اعتیادآور جدید – بخش اول

مرکز ترک اعتیاد آکسون ، کلینیک ترک اعتیاد آکسون : مواد اعتیادآور منحصر به چند مواد شناخته شده نیستند، متأسفانه در سال‌های اخیر مواد شیمیایی مختلفی وارد بازار می‌شود که […]