1400-08-01
کلینیک ترک اعتیاد

اختلال پرخوری عصبی چیست؟

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: پرخوری عصبی با چرخه تکراری رفتارهای پرخوری اجباری و پاکسازی جبرانی تشخیص داده می شود. پرخوری زمانی اتفاق می افتد که مقدار […]