۱۴۰۰-۰۲-۱۸
کلینیک ترک اعتیاد

الکل و هذیان خمری

مرکز ترک اعتیاد آکسون، کلینیک ترک اعتیاد آکسون: افرادی که الکل می نوشند، در هنگام ترک الکل بصورت غیر اصولی یا انجام هرگونه خوددرمانی، یا کاهش ناگهانی مقدار مصرف، ممکن است […]