سم زدایی با نالتروکسان

۱۳۹۹-۰۳-۱۷
کلینیک ترک اعتیاد

نالتروکسان چیست؟

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: نالتروکسان به عنوان داروی ضدمخدر شناخته می شود و کاربرد آن در جلوگیری از اثر لذت بخشی مواد افیونی و الکل در […]