رابطه افسردگی و آلپرازولام

۱۴۰۱-۱۰-۱۷
کلینیک ترک اعتیاد آکسون

تاثیر مصرف آلپرازولام بر افسردگی

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: ارتباط بین آلپرازولام و افسردگی، کمی پیچیده به نظر می رسد. مطالعاتی که در مورد نقش آلپرازولام انجام گرفته است، قطعی نیستند. […]