خانواده وپیشگیری ازاعتیاد

۱۴۰۰-۰۴-۱۹
مرکز ترک اعتیاد

تاثیر هروئین بر روابط خانوادگی

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: اعتیاد به هروئین باعث از هم گسیختگی و آسیب به روابط خانواده و بستگان خواهد شد. اثرات اعتیاد و سوء مصرف مواد […]