تنگ شدن مردمک چشم نشانه چیست؟

1400-08-08
کلینیک ترک اعتیاد

مصرف کدام مخدر باعث گشادی مردمک چشم می شود؟

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: توجه به مردمک گشاد شده می تواند به تعیین اینکه آیا فرد مواد مخدر مصرف کرده یا نه کمک کند. برخی مواد […]