اعتیاد و آگاهی و شناخت از آن

۱۴۰۰-۰۷-۱۰
کلینیک ترک اعتیاد

اعتیاد یک بیماری است یا انتخاب

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: قرن ها، اعتیاد به الکل و مواد مخدر به عنوان یک اشتباه اخلاقی تلقی شده است. قدرت اراده فرد مبتلا به اعتیاد […]