ارتباط اختلال بیش فعالی و اعتیاد

۱۴۰۱-۰۷-۰۹
کلینیک ترک اعتیاد

تاثیر اعتیاد بر اختلال بیش فعالی

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: اختلال بیش فعالی و کم توجهی یکی از مهمترین اختلالات روانی است که درمان آن نیازمند خدمات روانشناسی و روان درمانی می باشد […]