آیا اینترنت و رسانه های اجتماعی یکی دیگر از دلایل اصلی اعتیاد به مواد مخدر و الکل محسوب می شوند؟

۱۴۰۱-۰۵-۲۲
کلینیک ترک اعتیاد

تاثیر رسانه های اجتماعی بر اعتیاد

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: اگر چه اینترنت به روش های شگفت انگیزی به جهان خدمت می کند، اغلب یک شمشیر دو لبه است. بسیاری از محققان […]