۱۴۰۰-۰۲-۰۴
کلینیک ترک اعتیاد

مصرف همزمان شیشه و الکل

مرکز ترک اعتیاد آکسون، کلینیک ترک اعتیاد آکسون: متاسفانه طبق آمار میزان مصرف همزمان شیشه و الکل رو به افزایش است و نکته ای که ضروری است از آن اطلاع داشته […]