آیا معتادین هروئین خطرناک هستند؟

۱۴۰۰-۱۰-۰۴
کلینیک ترک اعتیاد

آیا معتادین هروئین خطرناک هستند؟

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: هروئین به تنهایی، ماده مخدری نیست که باعث ایجاد خشونت یا موقعیت های خطرناک شود، اما ترک اعتیاد، قاچاق مواد مخدر و […]