نیکوتین

نیکوتین یکی از 4000 ماده شیمیایی موجود در محصولات گیاه تنباکو است و روی مغز اثر روان‌گردان دارد.