نیکوتین

نیکوتین یکی از ۴۰۰۰ ماده شیمیایی موجود در محصولات گیاه تنباکو است و روی مغز اثر روان‌گردان دارد.