کریستال

کریستتال ماده محرک بسیار قوی است و به آسانی در آب و الکل قابل استفاده است.