مصرف شیشه

در صورت مصرف شیشه دو نوع ماده شیمیایی به نام های دوپامین و نوراپی نفرین باعث برانگیختگی سیستم عصبی مرکزی می‌شود