گیاه خشخاش

گیاه خشخاش که از شیره آن تریاک بدست می‌آید