الکل

الکل یک ماده روان‌گردان است که هشیاری فرد را تغییر داده و ادراک و رفتار را دگرگون می‌سازد.